Profesionalism si experienta
Contactati-ne la: 0741 595 671

ACTE NECESARE

ACTE NECESARE CADASTRU SI INTABULARE APARTAMENT

 • actele de proprietate, după caz, in copie legalizata;

*In cazul achizitionarii prin institutiile Statului Roman (ICRAL, ICVL, etc): contract de vanzare cumparare, process verbal de predare primire apartament, contract pentru plata in rate si dovada achitarii integrale a acestuia, Declaratie notariala in cazul in care actul de proprietate nu a fost transcris in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare (unde este cazul).

**In cazul dobandirii proprietatii in baza unei Sentinte Civile – copie conforma cu originalul emis de judecatorie.

***In cazul apartamentelor dobandite in baza Legii 112/1995- copie legalizata contract vanzare cumparare, copie xerox schita anexa la contract.

 • Certificatul de atestare fiscala (obtinut de la Directia Taxe si Impozite), cu  mentiunea “pentru cadastru si intabulare” – in original, valabil in luna in curs si taxa anuala platita la zi;
  • Schita apartament (daca exista) – copie xerox
  • copii xerox după actele de identitate ale proprietarilor.

 

ACTE NECESARE CADASTRU SI INTABULARE TEREN

 • extras din planul parcelar avizat pentru conformitate de primar (numai pentru documentaţiile din extravilan) – original;
 • actele de proprietate, după caz, in copie legalizata;
 • Certificatul de atestare fiscala (obtinut de la Directia Taxe si Impozite), cu  mentiunea “pentru cadastru si intabulare” – in original, valabil in luna in curs si taxa anuala platita la zi si sa aibă in el valoarea de impozitare atât pentru teren cat si pentru locuinţa;
 • copii xerox după actele de identitate ale proprietarilor.

 

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA UNEI CONSTRUCTII DEFINITIVE PE UN TEREN INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA

 • extras de carte funciara pentru informare;
 • copie xerox după planul de amplasament si delimitarea imobilului existent pe care se edifica o construcţie definitiva noua sau se extinde o construcţie;
 • copie legalizata dupa autorizaţia de construire si proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor , certificat de atestare a edificării extinderii construcţiei, eliberat de primăria localităţii unde este situat imobilul;
 • certificatul de atestare fiscala (obtinut de la Directia Taxe si Impozite), cu  mentiunea “pentru cadastru si intabulare” – in original, valabil in luna in curs si taxa anuala platita la zi si sa aibă in el valoarea de impozitare atât pentru teren cat si pentru locuinţa;
  • copie xerox după actele de identitate ale proprietarilor.

 

ACTE NECESARE DEZMEMBRARE / ALIPIRE TERENURI

 • extras de carte funciara pentru informare (recent) – in original;
 • documentatia cadastrala existenta – copie xerox;
 • copii xerox după actele de identitate ale proprietarilor;
  •  certificat de urbanism in cazul alipirilor (comasarilor) – indiferent de numarul imobilelor care se alipesc, iar in cazul dezmembrarilor, doar pentru dezmembrarile cu mai mult de 2 loturi.

 

ACTE NECESARE ACTUALIZARE / RECTIFICARE CADASTRU, MODIFICAREA LIMITEI DE PROPRIETATE SI/SAU SUPRAFETEI TERENULUI

 • extras de carte funciara pentru informare (recent) – in original;
 • documentatia cadastrala existenta – copie xerox;
 • actele de proprietate – copii xerox;
 • copii xerox după actele de identitate ale proprietarilor;
 • declaratie notariala din care sa rezulte ca proprietarul este de accord cu modificarea limitelor de proprietate si a suprafetei imobilului.

 

PLANURI DE SITUATIE SI DOCUMENTATII PENTRU P.U.Z., P.U.D., P.U.G.,P.A.C.

 • extras de carte funciara pentru informare (recent) – in original;
 • documentatia cadastrala existenta – copie xerox;
 • actele de proprietate – copii xerox;
 • copii xerox după actele de identitate ale proprietarilor;
 • Certificat de Urbanism copie legalizata- cu mentiunea necesar pentru P.U.Z.
 • copie xerox documentatie cadastru cu coordonatele avizate;
 • copie xerox Incheiere de intabulare;
 • copie xerox dupa actele de identitate ale proprietarilor.

TRASARI LIMITE DE PROPRIETATE

 • copie xerox documentatie cadastru cu coordonatele avizate;
 • copie xerox Incheiere de intabulare;
 • copie xerox dupa actele de identitate ale proprietarilor.

*Pentru actele translative (Certificate de mostenire, Ordinul prefectului,

Sentinte civile, etc,) emise dupa data de 16.04.2009, pe langa cei 120 RON (taxa

in regim normal), se percepe de catre A.N.C.P.I. o taxa suplimentara de 0,15% din

valoarea declarata a imobilului in act.

**In cazul in care exista neconcordante intre numele inscris in actul de proprietate

si buletin, se vor face suplimentar, dupa caz, urmatoarele copii legalizate: Certificatul

de casatorie (copie legalizata), sau Sentinta Civila de divort (la judecatoria teritoriala

unde s-a emis sentinta), declaratie de notorietate.

***Certificatele de atestare fiscala emise in intervalul 25 a lunii – finele lunii este

valabil pe toata perioada lunii urmatoare emiterii.